^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลิกภาพ ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 79 คน

cats1.jpgcats2.jpgcats3.jpgcats4.jpgcats5.jpgcats6.jpg

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำนักงาน นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 7 ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามรถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญ ของการปฏิบัติงานในการเรียนและการทำงาน (เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 65 คน

cats10.jpgcats7.jpgcats8.jpgcats9.jpg

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 2)
  2. โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 1)
  3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4
  4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3
  5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
  6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
  7. โครงการสมาธิเพื่อสุขภาพใจและพาน้องไปทำบุญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ครั้งที่ 2
  8. โครงการสมาธิเพื่อสุขภาพใจและพาน้องไปทำบุญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ครั้งที่ 1
  9. นำเสนอข้อมูลทุติยภูมิรายวิชาโครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ
  10. เก็บข้อมูลทุติยภูมิรายวิชาโครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ
Copyright © 2013. Bachelor of Public Health Program Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg