^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 1)

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  บริษัท CPF จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ ในวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของอาหาร ด้านการบำบัดเสีย และด้านการวิจัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กลุ่มที่ 1 ทั้งสิ้น 39 คน

cats1.JPGcats2.jpgcats3.jpgcats4.jpgcats5.jpgcats6.jpg

Copyright © 2013. Bachelor of Public Health Program Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg