^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 2)

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  บริษัท CPF จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศึกษาดูงานการกำจัดขยะเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของอาหาร สวนสมุนไพร และการกำจัดขยะของเทศบาลนครระยอง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กลุ่มที่ 2 ทั้งสิ้น 35 คน

cats1.JPGcats2.jpgcats3.jpgcats4.jpgcats5.jpgcats6.jpg

Copyright © 2013. Bachelor of Public Health Program Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg