[กลับเมนู] [การบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ] [วิทยาการระบาดและชีวสถิติ]
[อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย]
สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
(Department of Public Health Administration Health Promotion Nutrition)

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา : Assoc. Prof. Dr. Chanaphol Sriruecha
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42839 Fax. 0-4342-4821
E-mail : pirsri@kku.ac.th

รศ.เบญจา มุกตพันธุ์ : Assoc. Prof. Benja Muktabhant
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42866, Fax. 0-4342-4821
E-Mail : benja@kku.ac.th

ผศ.ดร.สุวลี โล่วิรกรณ์ : Asst. Prof. Dr. Suwalee Lowirakorn
Tel. 0-4342-4820, 42864, Fax. 0-4342-4821
E-Mail : suwlowi@kku.ac.th

ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย : Asst. Prof. Dr. Nitchatorn Panomai
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42865, Fax. 0-4342-4821
E-Mail : rappan@kku.ac.th

ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา : Asst. Prof. Dr. Pattara Sanchaisuriya
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42863, Fax. 0-4342-4821
E-Mail : pattara@kku.ac.th

รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน : Assoc. Prof. Pissanu Uttamavatin
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42861, Fax. 0-4342-4821
E-Mail : pissanu@kku.ac.th

อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง : Dr. Ratthaphol Kraiklang
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42867, Fax. 0-4342-4821
E-Mail : ratthaphol@kku.ac.th

อาจารย์ ดร.พรพิมล ชูพานิช : Dr. Pornpimon  Chupanit
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42860, Fax. 0-4342-4821
E-Mail : pornpch@kku.ac.th

รศ.ดร.ประจักร บัวผัน : Assoc. Prof. Dr. Prachak Bouphan
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42839, Fax. 0-4342-4821
E-mail : bprach@kku.ac.th, auddra99@hotmail.com

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ : Assoc. Prof. Dr. Wongsa Laohasiriwong
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42837, Fax. 0-4342-4821
E-mail : lwongs@kku.ac.th

อาจารย์สุรชัย พิมหา : Lecturer. Surachai Phimha
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42834, Fax. 0-4342-4821
E-Mail : suraphi@kku.ac.th

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ : Assoc. Prof. Dr. Pannee Banchonhattakit
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42887, Fax. 0-4342-4821
E-Mail : panban@kku.ac.th

ผศ.ดร.รุจิรา ดวงสงค์ : Asst. Prof. Dr. Rujira Duangsong
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42889, Fax. 0-4342-4821
E-Mail : drujir@kku.ac.th

รศ.ปาริชา นิพพานนทน์ : Assoc. Prof. Paricha Nippanon
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42888, Fax. 0-4342-4821
E-Mail : jaruw_ni@kku.ac.th

ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย : Asst. Prof. Dr. Kesinee Saranrittichai
Tel. 0-4336-2077, 0-4342-4820, ต่อ 42886
Fax.0-4342-4821
E-Mail : kesinee@kku.ac.th

อาจารย์ ดร.นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์ : Dr. Natnapa Padchasuwan
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 44590, Fax. 0-4342-4821
E-mail : natnpa@kku.ac.th

นายสิรภพ ฝอยทอง :  Mr. Siraphob Fhoithong
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42842, Fax. 0-4342-4821
E-mail : -

นางศุภานัน พรมขอนยาง : Mrs. Supanan Promkhonyang
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : Administrative Officer
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42860, Fax. 0-4342-4821
E-mail : supanpro@kku.ac.th

นายกำไร สิมเสน : Mr. Kumrai Simsan
Tel. 081-9745919, 0-4342-4820, ต่อ 42886, Fax. 0-4342-4821
E-Mail : skumra@kku.ac.th

 

สื่อที่ผลิตโดยสาขาวิชา
โปรแกรมประเมินการบริโภคขนมและเครื่องดื่ม(SAB)
ผู้ดูแลสื่อ : สิริรัตน์ นันทพันธ์, เบญจา มุกตพันธ์
Tel. 0-4336-2074, 0-4342-4820, ต่อ 42860

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-424820 โทรสาร 043-424821