[กลับเมนู] [การบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ] [วิทยาการระบาดและชีวสถิติ]
[อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย]
สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
(Department of Public Health Administration Health Promotion Nutrition)

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา : Assoc. Prof. Dr. Chanaphol Sriruecha
Tel. 0-4336-2073, 0-4334-7057, 42839 Fax. 0-4334-7058
E-mail : pirsri@kku.ac.th

รศ.เบญจา มุกตพันธุ์ : Assoc. Prof. Benja Muktabhant
Tel. 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42866
Fax. 0-4334-7058
E-Mail : benja@kku.ac.th

ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย : Asst. Prof. Dr. Nitchatorn Panomai
Tel. 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42865
Fax. 0-4334-7058
E-Mail : rappan@kku.ac.th

ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา : Asst. Prof. Dr. Pattara Sanchaisuriya
Tel. 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42863
Fax. 0-4334-7058
E-Mail : pattara@kku.ac.th

รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน : Assoc. Prof. Pissanu Uttamavatin
Tel. 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42861
Fax. 0-4334-7058
E-Mail : pissanu@kku.ac.th

อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง : Dr. Ratthaphol Kraiklang
Tel. 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42867
Fax. 0-4334-7058
E-Mail : ratthaphol@kku.ac.th

อาจารย์ ดร.พรพิมล ชูพานิช : Dr. Pornpimon  Chupanit
Tel. 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42860
Fax. 0-4334-7058
E-Mail : pornpch@kku.ac.th

นางศุภานัน พรมขอนยาง : Mrs. Supanan Promkhonyang
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : Administrative Officer
Tel. 0-4336-2074, 0-433-47057, 42860
Fax. 0-4334-7058
E-mail : supanpro@kku.ac.th

รศ.ดร.ประจักร บัวผัน : Assoc. Prof. Dr. Prachak Bouphan
Tel. 0-4336-2073, 0-4334-7057, 42839
Fax. 0-4334-7058
E-mail : bprach@kku.ac.th, auddra99@hotmail.com

ผศ.ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ : Asst. Prof. Prasert Thavondunstid
Tel. 0-4336-2073, 0-4334-7057, 42838
Fax. 0-4334-7058
E-mail : pratha1@kku.ac.th

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ : Assoc. Prof. Dr. Wongsa Laohasiriwong
Tel. 0-4336-2073, 0-4334-7057, 42837
Fax. 0-4334-7058
E-mail : lwongs@kku.ac.th

อาจารย์สุรชัย พิมหา : Lecture. Surachai Phimha
Tel. 0-4336-2077, 0-4334-7057,42834
Fax. 0-4334-7058
E-Mail : suraphi@kku.ac.th

นายสิรภพ ฝอยทอง :  Mr. Siraphob Fhoithong
Tel. 0-4336-2073, 0-433-47057, 42842
Fax. 0-4334-7058
E-mail : -

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ : Assoc. Prof. Dr. Pannee Banchonhattakit
Tel. 0-4336-2077, 0-4334-7057, 42887
Fax. 0-4334-7058
E-Mail : panban@kku.ac.th

ผศ.ดร.รุจิรา ดวงสงค์ : Asst. Prof. Dr. Rujira Duangsong
Tel. 0-4336-2077, 0-4334-7057, 42889
Fax. 0-4334-7058
E-Mail : drujir@kku.ac.th

รศ.ปาริชา นิพพานนทน์ : Assoc. Prof. Paricha Nippanon
Tel. 0-4336-2077, 0-4334-7057, 42888
Fax. 0-4334-7058
E-Mail : jaruw_ni@kku.ac.th

รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ : Assoc. Prof. Dr. Chulaporn Sota
Tel. 0-4336-2077, 0-4334-7057, 42890
Fax. 0-4334-7058
E-Mail : chusot@kku.ac.th

รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ : Assoc. Prof. Dr. Suwit Udompanich
Tel. 0-4336-2077, 0-4334-7057
Fax. 0-4334-7058
E-Mail : suwudo@kku.ac.th

ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย : Asst. Prof. Dr. Kesinee Saranrittichai
Tel. 0-4336-2077, 0-4334-7057,42886
Fax. 0-4334-7058
E-Mail : kesinee@kku.ac.th

อ.ดร.นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์ : Dr. Natnapa Padchasuwan
Tel. 0-4336-2073, 0-4334-7057, 42831
Fax. 0-4334-7058
E-mail : natnpa@kku.ac.th

นายกำไร สิมเสน : Mr. Kumrai Simsan
Tel. 081-9745919, 0-4336-2077, 0-4334-7057,42886
Fax. 0-4334-7058
E-Mail : skumra@kku.ac.th

 

สื่อที่ผลิตโดยสาขาวิชา
โปรแกรมประเมินการบริโภคขนมและเครื่องดื่ม(SAB)
ผู้ดูแลสื่อ : สิริรัตน์ นันทพันธ์, เบญจา มุกตพันธ์
Tel. 0-4336-2074, 0-4334-7057, 42860

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ ๑๒๓ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒.
โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๔๗๐๕๗ โทรสาร ๐๔๓-๓๔๗๐๕๘