สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(
Department of Environmental Health Occupational Health and Safety)

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รศ. ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ :
Assoc. Prof. Dr. Warangkana Sangsitthisawad
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42846
E-Mail : warsun@kku.ac.th

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ : Asst. Prof. Dr. Somsak Pitaksanurat
Tel. 0-4336-2023, 0-4336-2076, 0-4334-7057,42804
E-Mail : somsak_p@kku.ac.th

ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล : Asst. Prof. Chatchawal Keerativorasakul
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42844
E-Mail : chatki@kku.ac.th

รศ.กาญจนา นาถะพินธุ : Assoc. Prof. Ganjana Nathapindhu
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057,42843
E-Mail : kannat@kku.ac.th

รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม : Assoc. Prof. Dr. Dariwan Settheetham
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42856
E-Mail : dariwan@kku.ac.th

รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง : Assoc. Prof. Dr. Uraiwan Inmuong
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42845
E-Mail : uraiwan@kku.ac.th

ผศ.ดร.กาญนิถา ครองธรรมชาติ : Asst. Prof. Dr. Kannitha Krongthamchat
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42855
E-Mail : kkanni@kku.ac.th

ดร.ชัชชาย แจ่มใส : Dr. Chatchai Jamsai
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42897
E-Mail : chatjam@kku.ac.th

ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู : Asst. Prof. Dr. Pornpun Sakunkoo
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42848
E-Mail : spornp@kku.ac.th

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง : Assoc. Prof. Dr. Sunisa Chaiklieng
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42850
E-Mail : csunis@kku.ac.th 

ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี : Asst. Prof. Wipharat Phokee
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42847
E-Mail :pwipha@kku.ac.th

อาจารย์ พจน์ ภาคภูมิ : Lecture. Phot PakPom
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42853
E-Mail : pphotp@kku.ac.th

อาจารย์ นัฐชานนท์ เขาราธ : Lecture. Nathchanon Khaorat
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42851
E-Mail : knathc@kku.ac.th

อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์  จังโกฏิ : Dr. Rittirong Junggoth
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057
E-Mail : rittirong@kku.ac.th

ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ : Asst. Prof. Dr. Anootnara Talkul Kuster
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057,42854
E-Mail : anootta@kku.ac.th

อาจารย์ ดร.พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ : Dr. Puek Tantriratna
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057,42852
E-Mail : puektan@kku.ac.th

รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล : Assoc. Prof. Vichai Pruktharathikul
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057,42849
E-Mail : wichaimu@gmail.com

อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล : Dr. Yuparat Limmongkon
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42849
E-mail : yupali@kku.ac.th

อาจารย์ วรวรรณ ภูชาดา : Lecture. Worawan Poochada
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42857
E-mail : worapooc@kku.ac.th

นายไพทูลย์ น้อยวังหิน : Mr. Pitoon Noivenghin
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42858
E-Mail : npitoo@kku.ac.th

น.ส.โสภิตา คลังพระศรี : Miss Sopita Klungprasri
Tel. 0-4336-2076, 0-4334-7057, 42858
E-Mail : sopikl@kku.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ ๑๒๓ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒.
โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๔๗๐๕๗ โทรสาร ๐๔๓-๓๔๗๐๕๘