[กลับเมนู] [การบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ] [วิทยาการระบาดและชีวสถิติ]
[อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย]
สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ
(Department of Epidemiology and Biostatistics)

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ
ผศ.ดร.ศิริพร คำสะอาด : Asst. Prof. Dr. Siriporn Kamsa-ard
Tel. 0-4334-7637, 0-4342-4820, ต่อ 42880 Fax. 0-4342-4821
E-Mail : rsirip@kku.ac.th

รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ : Assoc. Prof. Bandit Thinkhamrop
Tel. 0-4334-7637, 0-4342-4820, ต่อ 42874
E-Mail : banditl@kku.ac.th

รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ : Assoc. Prof. Dr. Pongdech Sarakarn
Tel. 0-4334-7637,0-4342-4820, ต่อ 42875
E-Mail : spongd@kku.ac.th

ผศ.นิคม ถนอมเสียง : Asst. Prof. Nikom Thanomsieng
Tel. 0-4334-7637, 0-4342-4820, ต่อ 42876
E-Mail : nikom@kku.ac.th

ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส : Asst. Prof. Dr. Chetta Ngamjarus
Tel. 0-4334-7637, 0-4342-4820, ต่อ 42878
E-Mail : nchett@kku.ac.th

รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม : Assoc. Prof. Dr. Pojai Pattanittum
Tel. 0-4334-7637, 0-4342-4820, ต่อ 42879
E-Mail : pporja@kku.ac.th

รศ.ดร.เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ : Assoc. Prof. Dr. Lertchai Charerntanyarak
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42870
E-mail : lertchai@kku.ac.th

ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ : Asst. Prof. Dr. Pornnapa Suggaravetsiri
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42871
E-mail : porsug@kku.ac.th

ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล : Asst. Prof. Naowarat Maneenin
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42872
E-mail : naowtu@kku.ac.th

ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล : Asst. Prof. Dr. Chananya Jirapornkul
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42869
E-mail : chananya@kku.ac.th

อ.ดร.สุพจน์ คำสะอาด : Dr. Supot Kamsa-ard
Tel. 0-4334-7637, 0-4342-4820, ต่อ 42884
E-Mail : supot@kku.ac.th

อาจารย์ ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย : Lecturer. Siwanon Rattanakanokchai
Tel. 0-4342-4820, ต่อ 42881
E-mail : siwarat@kku.ac.th

นางรัดดา ปิติ : Mrs. Radda Piti
Tel. 0-4334-7637, 0-4342-4820, ต่อ 42873
Fax. 0-4336-2075
E-Mail : raddpi@kku.ac.th

น.ส.อรุณรัตน์ ศิลารัตน์ : Miss Aroonrut Silarut
นักวิชาการศึกษา : Academic Service Officer
Tel. 0-4334-7372, 0-4342-4820, ต่อ 42868
Fax. 0-4336-2075
E-Mail : aroosi@kku.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-424820 โทรสาร 043-424821