บุคลากร | Personnel

งานบริหารทั่วไป (General Administration Section)

 1. หน่วยจัดการทรัพยากร (Resource Management Unit)
    prasat  

    nichapa

 

    somjit

     pratoop
นายประสาท   แสนไชย
รก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42817

 
นางณิชาภา   ตาริชกุล
 หัวหน้าหน่วยจัดการทรัพยากร
แผน/งบประมาณ/ประกันคุณภาพ
Email  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42824
 
นายสมจิตร   วินากร
การเจ้าหน้าที่
Email : somwin@kku.ac.th
โทร  : 42809

 
นางประธูป   นาสมสร้อย
 สารบรรณ

Email : nprath@kku.ac.th
โทร  : 428
08

    piya  

    methee-1

 

    kwun

 

   sorasak

นายปิยะ   หร่อยดา
สารบรรณ
Email  :  piyaro@kku.ac.th
โทร  : 42807
 
นายเมธี   สิมเสน
สารบรรณ
Email  :  methsi@kku.ac.th
โทร  : 428
07

 
นางสาวขวัญหทัย   สินเธาว์
สารบรรณ(เลขาผู้บริหาร)
Email  :  kwunsi@kku.ac.th
โทร  : 42833

 
นายศรศักดิ์   อุระ
 สื่อสารองค์กร
Email  :  usorasak@kku.ac.th
โทร  :  428
85
    pranee  

    sawien

 

    weerapat

     warut
นางสาวปราณี   อิ่มนาง
การเจ้าหน้าที่
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42806

 
นายเสวียน   เพ็งพระจันทร์
ยานพาหนะ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 44584
 
นายวีรภัทร   โพธิ์นิล
ยานพาหนะ
Email  :  weerapho@kku.ac.th
โทร  :  44584

 
นายวรุตม์   ทองจันทร์
ยานพาหนะ
Email  :  waruth@kku.ac.th
โทร  :  44584

 2. หน่วยคลังและพัสดุ (Finance and Supply Unit)
    jiraporn  

   charad

 

    thanapin

 

   weerin

นางสาวจิราพร  บุญจวง
หัวหน้าหน่วยคลังและพัสดุ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
โทร. 42819
 
นายฉลาด   นามวงษา
พัสดุ
Email  :  nchala@kku.ac.th
โทร  :  428
21
 
นางสาวธนพินท์   ทรัพย์ธรณี
การเงินและบัญชี
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  : 42818
 
นางสาววีรินณ์   ขันธะติวงศ์
 การเงินและบัญชี
Email  :  weerin@kku.ac.th
โทร  : 42820

    plernjit  

   sujitta

 

 

 

 

นางเพลินจิต   ทุมมานอก
พัสดุ
Email  :  ph_ram@kku.ac.th
โทร  :  44583

 
นางสาวสุจิตรา   พลเชียงสา
พัสดุ
Email  :  sujiph@kku.ac.th
โทร  : 44583