ภาระงาน | Burden

1. หน่วยจัดการทรัพยากร

สารบรรณ

การเจ้าหน้าที่

นโยบายและแผน

ประกันคุณภาพ

ยานพาหนะ

- สื่อสารองค์กร

2. หน่วยคลังและพัสดุ

การเงินและบัญชี

พัสดุ