วิสัยทัศน์ (Vision) & พันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นหน่วยงานสนับสนุน ภารกิจของคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์"

 พันธกิจ (Mission)

1. ดำเนินงานด้านสารบรรณให้มีความถูกต้องรวดเร็ว
2. ดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อได้บุคลากรมีคุณภาพและมีขวัญและกำลังใจสูง
3. ดำเนินการด้านนโยบายและแผน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ
4. ดำเนินการด้านประกันคุณภาพให้บรรลุตามนโยบายของคณะฯ
5. ดำเนินงานด้านยานพาหนะให้เกิดความปลอดภัย
6. ดำเนินการด้านสื่อสารองค์กรอย่างมืออาชีพ
7. ดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุอย่างถูกต้อง โปร่งใส