โครงสร้างการดำเนินงาน

                                                       karuna

                                                                นางกรุณา  โสฬสจินดา
                                                             รก. หัวหน้างานยุทธศาสตร์
                                                         Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                    โทร  :  44589

  nutjaree                                                                             kanittakun  
          นางนุชจรี   นรินยา                                                                                           นางสาวขนิษฐกุล   คูณเมือง
          ห้องปฏิบัติการกลาง                                                                                              ห้องปฏิบัติการกลาง
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                               Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            โทร  :  42826                                                                                                   โทร  :  42826