เครื่องมือวิทยาศาสตร์
       
        เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยจำแนกตามปฏิบัติการทั้งหมด 5 ห้อง ดังนี้
        1.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม(Environmental Health Science Laboratory)
        2.  ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา(Microbiology Laboratory)
        3.  ห้องปฏิบัติการ(Atomic Absorption)
        4.  ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย(Occupational Health and Safety Laboratory)
        5.  ห้องปฏิบัติการด้านอากาศ(Air Monitoring Laboratory)
ห้องปฏิบัติการกลาง
                                                                  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.: ห้องปฏิบัติการกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อเรา :: rsikhi@kku.ac.th :: supaki@kku.ac.th
 
.: ห้องปฏิบัติการกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail ติดต่อ :: nootjaree@kku.ac.th :: khanit@kku.ac.th
.: ยินดีต้อนรับสู่ :.

ห้องปฏิบัติการกลาง 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น