รายการสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการกลางห้องปฏิบัติการกลาง
                                                                  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับ
รหัส
ชื่อ
สูตร
1
A1
Ammonium chloride
NH4Cl
2
A2
Ammonium molybdate
(NH4)6Mo7O24.4H2O
3
A3
Ammonium sulphate
(NH4)2SO4
4
A4
Ammonium acetate
(C2H7NO2) / CH3COONH4
5
A5
Ammonium peroxy disulfate
(NH4)2(SO4)2
6
A6
Ammonium iron (III) sulfate-6-hydrate
(NH4)2(Fe(SO4)2.6H2O
7
A7
Ammonium iron (III) citrate
(NH4)2(Fe(CO4)3)
8
A8
Aluminium sulfate Hexadecahydrate
Al2(SO4)3.16H2O
9
A9
Ammonium metavanadate
NH4VO3
10
A10
Arsenic trioxide
As2O3
.: ห้องปฏิบัติการกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อเรา :: rsikhi@kku.ac.th :: supaki@kku.ac.th
 
.: ห้องปฏิบัติการกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail ติดต่อ :: nootjaree@kku.ac.th :: khanit@kku.ac.th
.: ยินดีต้อนรับสู่ :.

ห้องปฏิบัติการกลาง 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น