การบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
        ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยยินดีให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
       1. น้ำบริโภค    คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อแนะนำ
       2. น้ำทิ้ง         คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อแนะนำ
       3. น้ำผิวดิน     คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อแนะนำ

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างน้ำ
       1. ห้องปฏิบัติการกลางมีภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ำให้ยืมเพื่อการส่งตรวจโดยให้ผู้รับบริการมารับเองที่ห้องปฏิบัติการกลาง
       2. ส่งใบรายการที่ต้องการวิเคราะห์พร้อมตัวอย่างวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกลางคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 พร้อมชำระเงินได้ที่ งานการเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์

การรับผลวิเคราะห์และการชำระค่าบริการ
       1. รับผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยตนเองได้ที่ ห้องปฏิบัติการกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ
       2. รับผลการตรวจวิเคราะห์ทางไปรษณีย์ภายใน 10 วัน (กรณีที่ชำระเงินค่าวิเคราะห์ในวันที่ส่งตรวจ)
       3. รับใบแจ้งหนี้ยอดเงินค่าตรวจวิเคราะห์ภายใน 3 วัน (กรณีที่ยังไม่ชำระเงิน)
       4. รับผลการตรวจวิเคราะห์พร้อมใบเสร็จรับเงินเมื่อทางคณะฯ ได้รับเงินค่าบริการตรวจวิเคราะห์แล้ว

** หมายเหตุ
       - ในการส่งตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ผู้เก็บตัวอย่างและผู้ส่งตัวอย่างน้ำต้องลงชื่อในแบบฟอร์มรับ/ส่งตัวอย่างน้ำด้วยตนเองทุกครั้ง                
       - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับส่งตัวอย่างน้ำ

ห้องปฏิบัติการกลาง
                                                                  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.: ห้องปฏิบัติการกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อเรา :: rsikhi@kku.ac.th :: supaki@kku.ac.th
 
.: ห้องปฏิบัติการกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail ติดต่อ :: nootjaree@kku.ac.th :: khanit@kku.ac.th
.: ยินดีต้อนรับสู่ :.

ห้องปฏิบัติการกลาง 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น