การบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
       1.1 การเก็บตัวอย่างอนุภาคในบรรยากาศ(Ambient)
               - อนุภาคแขวนลอยในอากาศทั้งหมด (Total Suspended Particulate; TSP)
               - อนุภาคที่กำหนดขนาด (Particle Size-Selective; PSS)
       1.2 การเก็บตัวอย่างอนุภาคในสภาพแวดล้อมการทำงาน (Work place)
               - อนุภาคฝุ่นรำคาญ (Nuisance dust/Particulates Not Otherwise Classified; PNOC)

2. บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ
       2.1 การตรวจวัดสภาพความร้อน (Heat Measurement)
       2.2 การตรวจวัดแสงสว่าง (Illumination Measurement)
       2.3 การตรวจวัดระดับเสียง (Noise Measurement)


ห้องปฏิบัติการกลาง
                                                                  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.: ห้องปฏิบัติการกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อเรา :: rsikhi@kku.ac.th :: supaki@kku.ac.th
 
.: ห้องปฏิบัติการกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail ติดต่อ :: nootjaree@kku.ac.th :: khanit@kku.ac.th
.: ยินดีต้อนรับสู่ :.

ห้องปฏิบัติการกลาง 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น