วิสัยทัศน์ (Vision)
       
        เป็นหน่วยงานปฏิบัติการทางสาธารณสุข ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ทันเวลา และประทับใจ

พันธกิจ (Mission)

        1.  ส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการทางสาธารณสุข
        2.  สนับสนุนการวิจัยทางห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุข
        3.  ให้บริการทางวิชาการด้านสาธารณสุข

ห้องปฏิบัติการกลาง
                                                                  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.: ห้องปฏิบัติการกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อเรา :: rsikhi@kku.ac.th :: supaki@kku.ac.th
 
.: ห้องปฏิบัติการกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail ติดต่อ :: nootjaree@kku.ac.th :: khanit@kku.ac.th
.: ยินดีต้อนรับสู่ :.

ห้องปฏิบัติการกลาง 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น