คณาจารย์และบุคลากร

สังกัดส่วนกลางคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.เจตต์นภิศ  ระยับกุล
Asst. Prof. Jetnapis Rayubkul
Email : jThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 42893
รศ.ดร.นิรมล  เมืองโสม
Assoc. Prof. Dr. Niramon Muangsom
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 42891
       
Nonglak อ.ดร.นงลักษณ์  พะไกยะ 
Dr. Nonglak Pagaiya 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 44587
  อ.ดร.กวินทร์  ถิ่นคำรพ
Dr. Kavin  Thinkhamrop
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 44577