คณาจารย์และบุคลากร

งานยุทธศาสตร์ (Strategy Section)

 หน่วยบริการวิชาการและวิจัย (่Academic Service and Research Unit)
    karuna  

   orawan

 

   kanittakun

 

   nutjaree

นางกรุณา  โสฬสจินดา
รก. หัวหน้างานยุทธศาสตร์
Email  : 
karbud@kku.ac.th
โทร  :  44589

 
นางสาวอรวรรณ   ดีสุรกุล
หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการฯ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42825

 
นางสาวขนิษฐกุล   คูณเมือง
ห้องปฏิบัติการกลาง
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42826
 
นางนุชจรี   นรินยา
ห้องปฏิบัติการกลาง
Email: nootjaree@kku.ac.th
โทร  :  42826
    yuwadee  

   sudawadee

 

     

   
นางยุวดี   เพชระ
ห้องสมุด
Email  :  tyuwad@kku.ac.th
โทร  :  42827
 
นางสุดาวดี   ชัยเดชทยากุล
ห้องสมุด
Email  : 
sudsri@kku.ac.th
โทร  :  42827
 
 
 
 
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ (International Relations Unit)
    jidapa  

   putsadee

 

     

 

     

นางสาวจิดาภา  พลางวัน
หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์
Email  :  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทร  : 44581
 
นางสาวผุสดี   ไกยวงษ์
วิเทศสัมพันธ์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  44582