คณาจารย์และบุคลากร

กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์
(Faculty Administration Division)

 

anutcha

นายอณัชปกร   สาระรัตน์
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร  :  42805

 

      prasat-1

 

      karuna

 

       kuson

นายประสาท   แสนไชย
รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป
Email  :  presea@kku.ac.th
โทร  :  42817
 
นางกรุณา   โสฬสจินดา
รักษาการหัวหน้างานยุทธศาสตร์
Email  : 
karbud@kku.ac.th
โทร  :  44589
 
นางกุศล    รักญาติ
รักษาการหัวหน้างานวิชาการ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42811


 

1. งานบริหารทั่วไป (General Administration Section)

 1.1 หน่วยจัดการทรัพยากร (Resource Management Unit)
    prasat  

    nichapa

 

    somjit

     pratoop
นายประสาท   แสนไชย
รก. หัวหน้างานบริหารทั่วไป
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42817

 
นางณิชาภา   ตาริชกุล
 หัวหน้าหน่วยจัดการทรัพยากร
แผน/งบประมาณ/ประกันคุณภาพฯ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42824
 
นายสมจิตร   วินากร
การเจ้าหน้าที่
Email : somwin@kku.ac.th
โทร  : 42809
 
นางประธูป   นาสมสร้อย
สารบรรณ

Email : nprath@kku.ac.th
โทร  : 428
08
    piya  

    methee

 

    kwun

 

   sorasak

นายปิยะ   หร่อยดา
สารบรรณ
Email  :  piyaro@kku.ac.th
โทร  : 42807
 
นายเมธี   สิมเสน
สารบรรณ
Email  :  methsi@kku.ac.th
โทร  : 428
07

 
นางสาวขวัญหทัย   สินเธาว์
สารบรรณ(เลขาผู้บริหาร)
Email  :  kwunsi@kku.ac.th
โทร  : 42833

 
นายศรศักดิ์   อุระ
สื่อสารองค์กร
Email  :  usorasak@kku.ac.th
โทร  :  428
85
    pranee  

    sawien

 

    weerapat

     warut
นางสาวปราณี   อิ่มนาง
การเจ้าหน้าที่
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42806

 
นายเสวียน   เพ็งพระจันทร์
ยานพาหนะ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร : 44584
 
นายวีรภัทร   โพธิ์นิล
ยานพาหนะ
Email  :  weerapho@kku.ac.th
โทร  :  44584

 
นายวรุตม์   ทองจันทร์
ยานพาหนะ
Email  :  waruth@kku.ac.th
โทร  :  44584


 1.2 หน่วยคลังและพัสดุ (Finance and Supply Unit)
    jiraporn  

   charad

 

    thanapin

 

   weerin

นางสาวจิราพร  บุญจวง
หัวหน้าหน่วยคลังและพัสดุ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
โทร. 42819
 
นายฉลาด   นามวงษา
พัสดุ
Email  :  nchala@kku.ac.th
โทร  :  428
21
 
นางสาวธนพินท์   ทรัพย์ธรณี
การเงินและบัญชี
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  : 42818
 
นางสาววีรินณ์   ขันธะติวงศ์
 การเงินและบัญชี
Email  :  weerin@kku.ac.th
โทร  : 42820

    plernjit  

   sujitta

 

     

 

    

นางเพลินจิต   ทุมมานอก
พัสดุ
Email  :  ph_ram@kku.ac.th
โทร  :  44583

 
นางสาวสุจิตรา   พลเชียงสา
พัสดุ
Email  :  sujiph@kku.ac.th
โทร  : 44583

 
 
 
 


 

2. งานยุทธศาสตร์ (Strategy Section)

 2.1 หน่วยบริการวิชาการและวิจัย (่Academic Service and Research Unit)
    karuna  

   orawan

 

   kanittakun

 

   nutjaree

นางกรุณา  โสฬสจินดา
รก. หัวหน้างานยุทธศาสตร์
Email  : 
 karbud@kku.ac.th
โทร  :  44589

 
นางสาวอรวรรณ   ดีสุรกุล
 หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการฯ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42825

 
นางสาวขนิษฐกุล   คูณเมือง
ห้องปฏิบัติการกลาง
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42826
 
นางนุชจรี   นะรินยา
ห้องปฏิบัติการกลาง
Email: nootjaree@kku.ac.th
โทร  :  42826
    yuwadee  

   sudawadee

 

     

   
นางยุวดี   เพชระ
ห้องสมุด
Email  :  tyuwad@kku.ac.th
โทร  :  42827
 
นางสุดาวดี   ชัยเดชทยากุล
ห้องสมุด
Email  : 
sudsri@kku.ac.th
โทร  :  42827
 
 
 
 
 2.2 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ (International Relations Unit)
    jidapa  

   putsadee

 

     

 

     

นางสาวจิดาภา  พลางวัน
หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์
Email  :  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
โทร  : 44581
 
นางสาวผุสดี   ไกยวงษ์
วิเทศสัมพันธ์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  44582
 
 
 
 3. งานวิชาการ (Academic Section)

 3.1 หน่วยทะเบียนและบัณฑิตศึกษา (Registration and Graduate Studies Unit)
    kiattisak  

   chunya

 

   tirada

 

   

นายเกียรติศักดิ์   เกวใจ
หัวหน้าหน่วยทะเบียนฯ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  44580

 
นางสาวชัญญา   แสงสุริยา
หน่วยทะเบียนฯ
Email  :  ratees@kku.ac.th
โทร  :  42813
 
นางสาวธิรดา   บุญทองแพง
หน่วยทะเบียนฯ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42814

 
 
 3.2 หน่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาการและกายภาพ (Academic Development Support and Facilities Services Unit)
    teppamorn  

   kuson

 

    niyom

     praman
นายเทพภมร   คำสอง
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมฯ
Email  :  thekam@kku.ac.th
โทร  :  42892
 
นางกุศล   รักญาติ
รก. หัวหน้างานวิชาการ
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร  :  42811
 
นายนิยม   เกิดบ้านเป้า
หน่วยส่งเสริมฯ
Email  :  niyoka@kku.ac.th
โทร  :  44579
 
นายประมาณ   บุตรภูมิ
หน่วยส่งเสริมฯ
Email  : 
prabut1@kku.ac.th
โทร  :  44579
   kritsakorn  

   ekkarit

 

    aroon

       
นายกฤษกร   ดีสุรกุล
หน่วยส่งเสริมฯ
Email  :  dkissa@kku.ac.th
โทร  :  44579
 
นายเอกฤทธิ์   ปทุมพร
หน่วยส่งเสริมฯ
Email  :  ekkapa@kku.ac.th
โทร  :  42823
 
นายอรุณ  บุวคำภา
หน่วยส่งเสริมฯ
Email  :  
@kku.ac.th
โทร  :  44579
 
 
 3.3 หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า (Student Development and Alumni Unit)
    pornpimol  

   

 

      

 

      

นางพรพิมล   คะโยธา
หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษาฯ
Email  :  porkay@kku.ac.th
โทร  :  42812