Black Ribbon

ความเป็นมาและอนาคต

 • ความเป็นมา

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อปี 2521 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงาน ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และแหล่งอนุรักษ์ ภูมิปัญญาอีสานที่สนับสนุนการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนองค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีปรัชญาที่มุ่งมั่น พัฒนาและสนับสนุนให้ประชาชน มีสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการนำวิทยาการสมัยใหม่และวิทยาการที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษาและวิจัยมาผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพและคุณธรรม จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการส่งเสริมสุขภาพ โดยมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ของอาเซียน” รวมถึงการดำเนินการตามเอกลักษณ์  “เราเชี่ยวชาญด้านชุมชน”

 • วิสัยทัศน์(Vision)

"คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ของอาเซียน"

 • เป้าประสงค์หลัก

   1. บัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ตรงความต้องการของชุมชนสังคม และประเทศในระดับที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
   2. แหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
   3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และแหล่งอนุรักษ์ ภูมิปัญญาอีสานที่สนับสนุนการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ
   4. องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ปณิธาน

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านวิชาการ  และวิชาชีพชั้นสูงเทียบเท่ามาตรฐานระดับชาติและสากล เป็นผู้ทรงคุณธรรม  มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นผู้สามารถประยุกต์ทฤษฎีวิชาการไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำ  และริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ค่านิยม(Value)

PH-KKU (P = Public Mind, H = Happiness, K = Knowledge, U = Unity)
มีจิตอาสา สุขภาวะดี เชี่ยวชาญในหน้าที่ องค์ความรู้ดี มีเอกภาพ

 • วัฒนธรรมองค์กร

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ และทำงานเป็นทีม

 • เอกลักษณ์และสมรรถนะหลัก

เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย และบริการวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์

 • อัตลักษณ์

บัณฑิตพร้อมทำงาน (Ready to Work)

 • ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนาและสนับสนุนสุขภาพของประชาชนไทยโดยมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการนำวิทยาการสมัยใหม่และวิทยาการที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษาและวิจัยมาผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพและคุณธรรม

 • แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม(Ethic&Moral) นักศึกษา

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย มีสัมมาคารวะ และมีจิตสาธารณะ