ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์   พิทักษานุรัตน์
คณบดี
Email  :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน

 ..........................................................................................................................................................................

รองคณบดี

                                                     

รศ.กาญจนา   นาถะพินธุ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และสื่อสารองค์กร

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
ประวัติและผลงาน

 
รศ.ดร.พงษ์เดช   สารการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
Email : spongd@kku.ac.th
 
รศ.ดร.วงศา   เล้าหศิริวงศ์
รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน 

        pannee

 

        anutchapakron

 

      

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน 
 
นายอณัชปกร   สาระรัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

   
 

ผู้ช่วยคณบดี

                          ratthaphol                      

อาจารย์ ดร.ฤทธิ์รงค์ จังโกฏิ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ
Email : rittirong@kku.ac.th

 
อาจารย์ ดร.พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และสื่อสารองค์กร
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

..........................................................................................................................................................................

หัวหน้าสาขาวิชา
 

          

 

           

 

        

อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ
รก. หัวหน้าสาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส
หัวหน้าสาขาวิชา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
รศ.เบญจา  มุกตพันธ์
รก. หัวหน้าสาขาวิชา การบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ
Email : benja@kku.ac.th

..........................................................................................................................................................................

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                                           

รศ.ดร.ดาริวรรณ   เศรษฐีธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Email  : dariwan@kku.ac.th

       

..........................................................................................................................................................................