ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ 
(Assoc. Prof. Dr. Pannee Banchonhattakit)

ตำแหน่งปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)
ตำแหน่งบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
หน่วยงาน ที่อยู่ที่ติดต่อ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 043-347057 ต่อ 42887 โทรสาร 043-347058 , มือถือ 094-295-4141
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 ประวัติและผลงาน

.............................................................................................................................................................................................