ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

 
ผศ.ดร.สมศักดิ์   พิทักษานุรัตน์
คณบดี
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน

 ..........................................................................................................................................................................

รองคณบดี

                                                               
 รศ.กาญจนา   นาถะพินธุ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และสื่อสารองค์กร
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
ประวัติและผลงาน

 
 รศ.ดร.พงษ์เดช   สารการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ
 Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน

 
รศ.ดร.วงศา   เล้าหศิริวงศ์
รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน 

           pannee

 

          anutchapakron

 

      

รศ.ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนานักศึกษา
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน 

 
 นายอณัชปกร   สาระรัตน์
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ
Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน

 
 

 

ผู้ช่วยคณบดี

                                     ratthaphol                      
 อาจารย์ ดร.ฤทธิ์รงค์  จังโกฏิ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
อาจารย์ ดร.พฤกษ์  ตัญตรัยรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน
และสื่อสารองค์กร
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

..........................................................................................................................................................................

หัวหน้าสาขาวิชา
 

            

 

         

 

        

รศ.ดร.วรางคณา  สังสิทธิสวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประวัติและผลงาน 
 
 ผศ.ดร.ศิริพร  คำสะอาด
หัวหน้าสาขาวิชา วิทยาการระบาด
และชีวสถิติ

Email : rsirip@kku.ac.th
ประวัติและผลงาน
 
 รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา
หัวหน้าสาขาวิชา การบริหารสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ

Email : pirsri@kku.ac.th
ประวัติและผลงาน

..........................................................................................................................................................................

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                                           
ผศ.ชัชวาล  กีรติวรสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 

 
 

..........................................................................................................................................................................