ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

"สุดเจ๋ง!! สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (OHSWA) ประเทศไทย เข้าแนะนำตัวกับองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (The Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization) หรือ APOSHO ในฐานะสมาชิกน้องใหม่แล้ว"

เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (OHSWA) เข้าร่วมงาน Annual General Meeting & Conference APOSHO ครั้งที่ 37 ณ ประเทศมาเลเซีย นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (ที่ปรึกษาสมาคมฯ) พร้อมด้วยคุณกฤษฎา ชัยกุล (อุปนายกบริหารสมาคมฯ) และ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สมาคมฯ และประธานหลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มข.) เพื่อแนะนำ OHSWA ต่อ APOSHO ในฐานะองค์กรสมาชิกใหม่ที่ผ่านการอนุมัติเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก (full member) ของ APOSHO ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
.
APOSHO เป็นองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยจะมีการจัดประชุมประจำทุกปีในประเทศสมาชิก เป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กับองค์กรหรือหน่วยงานระดับนานาชาติ ทั้งในรูปแบบของการสัมมนา การบรรยายทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการ เพื่อพัฒนางานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงาน
 
 
 
---------------
ข่าวโดย: อาจารย์ ดร.วรวรรณ ภูชาดา
เนื้อหาและภาพโดย: สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (OHSWA)
 
 

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง คว้ารางวัล MEDICHEM Award จาก ICOH Occupational Health in Chemical Industry

ระหว่าง 4-6 กันยายน พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร MEDICHEM (The International Scientific Association for Occupational and Environmental Health in the Chemical Sector) โดย รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้รับรางวัล “MEDICHEM Award” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 th Anniversary of MEDICHEM และ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “The MEDICHEM 51 st International conference – Sustainability: Practical Aspects for the Chemical Sector” เจ้าภาพโดย MEDICHEM (an affiliate of ICOH) และ ICOH Scientific Committee-Occupational Health in the Chemical Industry (OH CI) ณ เมือง Dresden ประเทศ Germany โดยได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง “Assessment of exposure to BTX among gasoline station workers using the occupational health risk matrix model, hazard index and haematological alterations การประชุมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญตัวแทนจากประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้สารเคมีในงานอาชีวอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น NIOSH ซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นทุกปี ในปี ค.ศ. 2024 จัดร่วมกับ ICOH2024 ณ ประเทศ MOROCCO และต่อมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ. 2025

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร / Facebook: ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

ประชุมวิชาการนานาชาติ 6th ANOH Conference 2023 ณ มนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

 

 

หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 6th ANOH Conference 2023 ณ มนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2566      รองศาสตราจารย์.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย Asian Network of Occupational Hygiene - ANOH board และเป็นคณะกรรมการวิชาการ และร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมนำนักศึกษาในหลักสูตร คือ น.ส.พรไพลิน ทิศอุ่น และ น.ส.สิริพัชร ช่วงกรุด เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่ 6th ANOH Conference : Exploring the Asian Way: Collaboration, Innovation and Adaptation for the Future of IH in Asia ซึ่งการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก ได้แลกเปลี่ยนวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับเครือข่ายของหลายประเทศในเอเชียที่เข้าร่วม ด้านอาชีวสุขศาสตร์ ความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่สนับสนุนทุนบางส่วนในการเดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานครั้งนี้

 

 

      

ภาพ ข่าวโดย / fb : ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ประเด็นการจัดการปัญหามลพิษอากาศ PM 2.5

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ประเด็นการจัดการปัญหามลพิษอากาศ PM 2.5 เป็นวิทยากร ในหัวข้อ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และความรุนแรง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมชาราวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (สสส) โดยมีผู้เข้าร่วมผู้แทน สสส, และนำเสนอจากนักวิชาการ จาก 4 จังหวัด ได้แก่

                     1.จังหวัดขอนแก่น 

                     2.จังหวัดอุดรธานี 

                     3.จังหวัดอุบลราชธานี

                     4.จังหวัดนครราชสีมา

          และในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-17.00 น. ได้เป็นวิทยากรและประชุม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ประเด็นกลไกการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ดำเนินงานโดย กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มีผู้เข้าร่วมหลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนของราชการ เอกชน อบต. รพ.สต. และเครือข่าย อสม. สส.อ. รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร / รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู

The 13th International Conference on Public Health among the Greater Mekong Sub-Regional (GMS) Countries

วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ, นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมคณาจารย์ เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th International Conference on Public Health among the Greater Mekong Sub-Regional (GMS) Countries ณ Hue University of Medicine and Pharmacy and Hanoi University of Public Health, Vietnam. ใน Theme “Enhancing transdisciplinary collaborations on Education and Research to tackle priority public health issues in the new Era” ทั้งนี้ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนคณะฯ ในการเข้ารับรางวัล Outstanding Contributions to Sustainable Development Goals โดย GMS Public Health Academic Network

ซึ่งการประชุมดังกล่าว ประกอบไปด้วยการปาฐกถาพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจำนวนมากจากหลายประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และประเทศจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการด้านสาธารณสุขลุ่มน้ำโขง ในการร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการ การวิจัยด้านสาธารณสุข เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชากรในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรประเภทวิชาการ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรประเภทวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุม PH 2201 ชั้น 2 อาคารเลื่อน สุริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวเปิดงาน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

หัวข้อเรื่อง “เกณฑ์การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ และการสร้างแรงบันดาลใจ เส้นทางอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ” บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงส์รัตนชีวิน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

 

            

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวรจนา หมวดศรี