ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดขอนแก่น” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น.  รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเชิญจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอนในวิชา LW013604 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดขอนแก่น” ณ ห้องบรรยาย 1 ด้วย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอากาศสะอาดยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น  ได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงไปทำงานจริงเชิงบูรณาการการแก้ปัญหา PM2.5 ของจังหวัดขอนแก่น และมีอาจารย์ปริศนา  คำชาย อาจารย์ประจำวิชาได้ร่วมแลกเปลี่ยนด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู

มข. – ม.อ. – มช. “3 พลัง เพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, อ.ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกล รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ, ผศ.ดร. รัฐพล ไกลกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ,               น.ส. จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองฯ และ นางยุวดี เพชระ หน่วยห้องสมุด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. “3 พลัง เพื่อแผ่นดิน” โดยครั้งที่ 6 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมวันแรกเป็นพิธีเปิด ประธาน โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปาฐกถาพิเศษ และการแบงกลุ่มเปลี่ยนเรียนรู้  และวันที่สองเป็นกิจกรรมการนำเสนอ และเสร็จสิ้นโครงการเป็นที่น่าประทับใจ

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย :  นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์ /  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ประชุมหารือการทำงานร่วมกันด้านการบริการผู้ป่วยโรคไต ร่วมกับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ร่วมกับทีมบริหาร ได้จัดประชุมหารือการทำงานร่วมกันด้านการบริการผู้ป่วยโรคไต ร่วมกับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี นายกสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย ,และมี ดร.ภูนท สลัดทุกข์ รองเลขาธิการสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย

ซึ่งได้มีประเด็นหารือเกี่ยวกับ

- การเตรียมการรองรับการถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับ อบจ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- การรองรับงานวิจัย

- การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพโรคไต ผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรอื่นๆ

- ประเด็นอื่นๆ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สถานที่ ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย :  นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์ /  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์ทีมวิจัย

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ต้อนรับคณาจารย์ทีมวิจัย 3 ท่าน

1. Professor Darren Gray Deputy Director National Centre for Epidemiology and Population Health & Head, Department of Global Health, College of Health & Medicine

2.  Dr. Matthew Kelly Senior Research Fellow, Convenor Master of Public Health,

Department of Global Health, National Centre for Epidemiology and Population Health

3. Dr. Kinley WANGDI NHMRC Emerging Leadership Fellow, Department of Global Health, National Centre for Epidemiology and Population Health จาก Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

เข้าพบเพื่อหารือด้านการวิจัย กับ ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมกับ ผศ.ดร.กวินทร์ ถิ่นคำรพ, อ.ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ และ อ.ดร.กิตติพงษ์ สอนล้อม ณ ห้องรับรอง 3

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย :  นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์ /  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร

The 8th AHLA International Conference

ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย พิมหา ได้เข้าร่วม The 8th AHLA International Conference ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2565  ณ เมือง Changhua ประเทศไต้หวัน        นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าว ศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินการในการบรรยายในหัวข้อ ASEAN AHLA and Health Literacy Strategies และได้เชิญชวนสมาชิก AHLA เข้าร่วมการประชุม The 9th AHLA International Conference ซึ่งจะจัดขึ้นในปี พ.ศ 2566 ที่ประเทศไทย

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย :  ผุสดี  ไกยวงษ์   /  เอกฤทธิ์  ปทุมพร

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คว้ารางวัล IUTOX Senior Fellowship จากเวทีนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล“IUTOX Senior Fellowship Award”  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  “The 16th International Congress of Toxicology (ICTXVI 2022 congress)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 September 2022 เมือง Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์ (The Netherlands) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 1,500 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ มีผู้นำเสนอผลงานวิขาการทางพิษวิทยา และการโชว์นิทรรศการวิชาการและผู้สนับสนุนมากกว่า 70 Exhibitors and sponsors โดยเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้คือ The Dutch Society of Toxicology ร่วมกับ The International Union of Toxicology (IUTOX) and The European Society of Toxicology (EUROTOX) ใน หัวข้อ : Uniting in Toxicology โดยรางวัล IUTOX Senior Fellowship คัดเลือกนักพิษวิทยาจากทั่วโลกเพียง 1 รางวัล จากเกณฑ์ของผลงานวิจัยที่มีคุณภาพโดดเด่นด้านพิษวิทยามาอย่างต่อเนื่องและสั่งสมผลงานวิจัยมีมามากกว่า 10 ปี และ IUTOX วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานวิจัยโดยเฉพาะประเทศซึ่งต้องการการพัฒนางานด้านพิษวิทยาและการสัมผัสสารเคมีอันตราย สำหรับเงินรางวัลสนับสนุนจาก IUTOX ซึ่งประกอบจากสมาคมด้านพิษวิทยากว่า 60 สมาคม ทั่วโลก 1,395 USD และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานICT2022 Congress โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Assessment of exposure to benzene among gasoline station workers by using the applied risk matrix of OHSAS, inhaled benzene concentrations and the biomarker of exposure” งานประชุมนี้จะจัดขึ้นทุก 3 ปี ครั้ง ครั้งต่อไป ICT 2025 Congress จัดประชุม ณ เมือง ปักกิ่ง ประเทศจีน

นอกจากนั้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2022 ทางสมาคม MEDICHEM (The Occupational Health of chemicals in the Industry) ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง ไปบรรยาย (Keynote speaker) เรื่อง “Occupational health risk assessment and risk factors related to health and industrial hygiene monitoring data on chemicals exposure of industrial workers” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “MEDICHEM Congress 2022” ที่จัดขึ้น ณ เมือง Dresden ประเทศเยอรมนี ก่อนเดินทางไปรับรางวัลที่ ICT 2022 Congress

 

 

ข่าว / ขวัญหทัย- ผุสดี     ภาพ / เอกฤทธิ์