ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับประเทศลาว

      คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Faculty of Postgraduate Studies, University of Health Sciences ประเทศ สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาโภชนาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์

      ขณะเดียวกันวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาระบาดวิทยาได้เข้าฟังบรรยายด้านวิทยาการระบาด โดยมี ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวชย์ศิริ เป็นผู้บรรยาย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้แล้วคณะนักศึกษาในสาขาโภชนศาสตร์ สาขาระบาดวิทยา และสาขาการบริหารการสาธารรสุข รวม 38 คน  ได้เข้าสืบค้นข้อมูล หนังสือ วารสารวิชาการ ที่สำนักหอสมุด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากบุคลากรห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ และของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

   
   
   

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์