ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ

    ระหว่างวันที่ 14-22 สิงหาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ นางสาวจิดาภา พลางวัน หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานยุทธศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมด้านภาวะผู้นำทางสุขภาพและสารสนเทศศาสตร์สุขภาพ (Developing Training Programmes on Health Leadership and Health Informatics Workshop) ร่วมกับ University of Auckland และ Victoria University, Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ อีกทั้งได้หารือด้านความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ที่จะเป็นไปได้ในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว : จิดาภา พลางวัน