ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมัน

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมี Professor Peter Schlattmann ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมัน เป็นวิทยากรบรรยายการใช้สถิติในการวิจัย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อสอนและวิจัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (International Visiting Scholar) ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเดินทางมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติในการวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์