ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

การประชุมวิชาการนานาชาติ การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ครั้งที่ 1

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จับมือเครือข่ายนานาชาติ จัด The 1st International Conference on Cardiovascular Disease (CVD) Prevention

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือสองมหาวิทยาลัยเครือข่ายทางวิชาการ ได้แก่ College of Public Health, National Taiwan University และ School of Oral Hygiene, Taipei Medical University จากประเทศไต้หวัน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานวิจัยด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจระดับนานาชาติ ประกอบด้วยประเทศ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ลาว มาเลเซีย เวียดนาม พม่าและไทย

จากสถานการณ์แนวโน้มของการเกิดโรคและปัญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ การเกิดโรคที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะที่ผ่านมาในอดีต แนวโน้มการเกิดโรค มักมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการได้รับ หรือสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรง ขณะที่ในปัจจุบันแนวโน้มการเกิดโรคที่เกิดขึ้น มักเกิดขึ้นจากพฤติกรรม หรือรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นหลัก โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิต หรือการบริโภคที่ไม่เหมาะสม เช่น การไม่ออกกำลังกาย หรือพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการดื่ม การสูบบุหรี่ ที่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงเสริม เป็นต้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรม หรือรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการให้เห็นในระยะเริ่มต้น แต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลไกการทำงานบางอย่างของร่างกายในหลายระบบ อันเป็นผลมาจากการการมีปริมาณบางอย่าง หรือค่าบางอย่าง มากหรือน้อยเกินความจำเป็น เช่น ปริมาณคอเลสเตอรอล หรือปริมาณกรดยูริค หรือค่าอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งปริมาณค่าเหล่านี้ มักส่งผลกระทบในระยะยาว เมื่อมีการสะสมมากขึ้น หรือลดน้อยลง ไปจากค่าปกติที่ควรจะเป็นและก่อให้เกิดผลกระทบตามมา ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ส่งผลให้เกิดการพิการทุพลภาพ และนำไปสู่การเสียชีวิต ดังนั้นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นองค์กรและสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุขทั้งระดับท้องถิ่นและประเทศ โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางวิชาการและด้านการวิจัย และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุและเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวด้วยดี ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงได้จัดให้มีการจัดประชุม International Conference on Cardiovascular Disease (CVD) Prevention ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมี Professor Kuo-Liong Chien จาก National Taiwan University ประทศไต้หวัน และ Professor Won-Chul Lee จาก The Catholic University of Korea ประเทศเกาหลีไต้ เป็น Keynote Speakers รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจากไต้หวัน คณาจารย์ แพทย์จากประทศเมียนมาร์ เวียดนาม ลาว และไทย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมดังกล่าว กว่า 70 คน  ทั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เดช สารการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานจัดงาน หลังจากประชุมวิชาการในช่วงเช้าแล้ว ในช่วงบ่ายวันเดียวกันยังได้มีการประชุมหารือการพัฒนางานวิจัยและวางแผนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2 ในปีต่อไปด้วย   การประชุมวิชาการดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ นำไปสู่การป้องกันโรค และการมีสุขภาพที่ดีของประชากรในภูมิภาคเอเชียต่อไป

ข่าวโดย : น.ส. ผุสดี ไกยวงษ์