ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “Introductory Workshop in Systematic Reviews and GRADING in Sexual and Reproductive Health Research (SRHT)” จาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ .ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณาจารย์จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Cochrane Thailand ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Introductory Workshop in Systematic Reviews and GRADING in Sexual and Reproductive Health Research (SRHT)” จาก Department of Reproductive Health and Research (RHR), Human Reproduction Programme (HRP) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งได้รับสนับสนุนทุนในการจัดโครงการจากโครงการ WHO Long Term Institutional Development HUB

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการในการทำวิจัยแบบ Systematic Review และการวิเคราะห์ Meta-analysis โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่คณาจารย์ และนักวิจัยจาก Department of Medical Research, Maternal and Reproductive Health Division, University of Public Health และ University of Medicine จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

โดยได้จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2 พฤศจิกายน 2561 Summit Parkview Hotel เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ข่าวโดย : .ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย