ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยม.ขอนแก่น จัดอบรมสัมมนา “เทคนิคการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ และประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .....”

      เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคอีสานตอนบน ประเทศไทย ได้จัดการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน และการประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .....”        จัดขึ้นเพื่อให้เผยแพร่ข้อมูลและต่อยอดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายอีกทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนมากที่สุด พร้อมทั้งเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยการชี้แจงและประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ..... 

      โดยมีทีมวิทยากร ได้แก่ รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล, รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง และ ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรจากทั้งภาคภาครัฐและเอกชน อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเขต 7 รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน และ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้
      เนื่องจากได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทางผู้จัดจึงได้เปิดช่องทางการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ..... ต่อไปผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์ https://goo.gl/R4wuBt 

ภาพบรรยากาศภายในงานวันดังกล่าว

ข่าวโดย : ปฐมฤกษ์ มีสมบัติ (นักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย), ถ่ายภาพ : ศรศักดิ์ อุระ