ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับอาคันตุกะจาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์

      เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ได้ต้อนรับ Associate Prof Karen Mc Bride-Henry, Graduate School of Nursing, Midwifery and Health และ Mr. Jeff HoweGeneral Manager, International Development, Victoria Link Ltd จาก Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งได้เดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดประชุมหารือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ Victoria University of Wellington ซึ่งได้เชิญตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์  ศูนย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเพื่อวางแผนการจัดอบรมให้กับบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2562

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์