ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

บุคลากรจาก 17 ประเทศเข้าศึกษาดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ขอนแก่น

      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมระดับนานาชาติในหลักสูตร Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia Region” ซึ่งเป็นบุคลากรในองค์กรต่างๆ จำนวน 18 คน จาก 17 ประเทศ ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

      ในช่วงเช้าได้เข้าศึกษาดูงาน ที่ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (Data Management and Statistical Analysis Center: DAMASAC) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ และคณะ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลศูนย์ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ รวมถึงนำคณะศึกษาดูงานเข้าชม Stat Village ด้วย 

      ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกิจกรรมนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยสุขภาพร่วมกับหลักสูตรสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ประธานหลักสูตร ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา ดวงสงค์ และ อาจารย์ ดร.นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมด้วย   

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์