ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมมือ 5 หน่วยงาน MOU “โครงการพัฒนาศักยภาพ ความเป็นเลิศ ในงานวิจัยด้านการฟื้นฟูและแก้ปัญหายูโทฟิเคชัน ในแหล่งน้ำจืด”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 5 หน่วยงาน จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข., สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 การประปาส่วนภูมิภาค, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน “โครงการพัฒนาศักยภาพ ความเป็นเลิศในงานวิจัยด้านการฟื้นฟูและแก้ปัญหายูโทฟิเคชัน(สาหร่ายแตกตัว) ในแหล่งน้ำจืด” ทั้งนี้เพื่อการฟื้นฟูและแก้ปัญหาแหล่งน้ำจืด ภายในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อชุมชนเป็นสำคัญจากกรณีศึกษาบึงกี ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข., นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด, นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และคณาจารย์ บุคลกจากรตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักใน 3 ด้านคือ (1)เพื่อศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืดในพื้นที่ต้นแบบเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและขยายผลสู่ท้องถิ่นอื่นๆ (2)เพื่อร่วมกันวางแผนแก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน (3)เพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้งสี่องค์กรให้มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาพ : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ