ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. จัดประชุมสัมมนาวิชาการ “ยูโทรฟิเคชัน : สาเหตุ ปัญหา การป้องกัน และ การแก้ไขให้คุ้มค่า และคุ้มทุน”

      วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ยูโทรฟิเคชัน : สาเหตุ ปัญหา การป้องกัน และ การแก้ไขให้คุ้มค่า และคุ้มทุน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเตอร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานดังกล่าวได้รับเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Dr. Brian J. Huser (Docent, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ยูโทรฟิเคชันในแหล่งน้ำจืด ความท้าทายในการแก้ปัญหา” (Freshwater Eutrophication: Current Situation and Challenges) และ ดร.อัศมน ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ Anthony C. Kuster อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมการเสวนา เรื่อง “การเพิ่มความเข้มแข็งในการแก้ปัญหายูโทรฟิเคชั่นและการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืดใน ประเทศไทยจากประสบการณ์ในระดับสากล”(Eutrophication and Lake Restoration: Building Thailand’s Capacity with Global Experience) หลังจากนั้นเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งเครือข่าย และการกำหนดความร่วมมือและแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย โดย อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม วิจัย และการประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (EARTH) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ซึ่งการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีผู้สนใจทั้งบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมจำนวนมากกว่า 100 ท่าน
ดาวน์โหลดลิงค์เอกสารประกอบ

ภาพ : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ