ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศเมียนมาร์

      เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศเมียนมาร์ จำนวน 5 คน โดยการนำของ Dr. Nyunt Naing Thein ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ได้หารือการจัดหลักสูตรอบรมให้แก่บุคลากรชาวเมียนมาร์และการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ทั้งนี้ได้เชิญผู้บริหารของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ซึ่งมีแผนการเปิดหลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมหารือด้วย

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์