ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารสุขศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Michigan

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 คน ซึ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อสาธารณสุขชุมชน ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ เป็นผู้จัดการเรียนการสอน นักศึกษาคณะดังกล่าวเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลากหลายคณะวิชา โครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นโครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE)

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงศ์