ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเสวนา “สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น” ในโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นที่อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมฟังการเสวนากว่า 100 คน ซึ่ง รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น ฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่จังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วง 2 เดือนที่แล้ว “สาเหตุหลักฝุ่นดังกล่าวมาจากการเผาอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยว มากถึง 60% ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน ปัญหาดังกล่าวจะกลับมาอีกแน่นอนเพราะเป็นฤดูกาลหีบอ้อย นอกจากนั้นยังมีสารหนูที่ปะปนมาในควันพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก

ในการเสวนาดังกล่าวยังมีประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่น เช่น การจัดการน้ำ สารเคมีในผลผลิตทางการเกษตร การใช้ยาฆ่าแมลง และปัญหาขยะล้นเมืองอีกด้วย

      

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์