ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส ออกให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรให้กับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส ออกให้บริการวิชาการรับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยตามประเด็นความเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะในการใช้สถิติและโปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งในการอบรมดังกล่าวอาจารย์ได้นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติ ได้แก่ นายหัฎฐกร สำเร็จดี นางสาวศิริพร สุจจะชารี และ นางสาวกิตติยา พิมพาเรือ เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร ทั้งนี้เพื่อฝึกประสบการณ์การให้คำแนะนำการใช้โปรแกรม R และสถิติ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติ อีกด้วย

ข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย