ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมวิชาการความท้าทายทางสุขภาพเพื่อการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 “การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองทางสุขภาพ : PM2.5, มะเร็งและการฆ่าตัวตาย”

      ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมวิชาการความท้าทายทางสุขภาพเพื่อการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองทางสุขภาพ : PM2.5, มะเร็งและการฆ่าตัวตาย” ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการฯในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับรู้แนวโน้มการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเกี่ยวกับ “การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองทางสุขภาพ : PM2.5, มะเร็งและการฆ่าตัวตาย” ของระดับชุมชน ระดับชาติและประเทศภูมิภาคอาเซียน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการฯ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระดับภูมิภาคระหว่างสถาบันวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเกี่ยวกับ “การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองทางสุขภาพ : PM2.5, มะเร็งและการฆ่าตัวตาย” ของระดับชุมชน ระดับชาติและประเทศภูมิภาคอาเซียน

      โดยมีนักวิชาการ, อาจารย์, บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯในครั้งนี้จากเครือข่ายหลายประเทศ อาทิ ประเทศไต้หวัน, ประเทศเวียดนาม, ประเทศลาว และประเทศไทย

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ, ภาพโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร