ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจาก CTU ประเทศเมียนมาร์

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จาก Chindwin Technological University ประเทศเมียนมาร์ นำโดย  Mr. George Kyaw Htin Latt ซึ่งเป็น CEO ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่รวม 7 คน ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2562 วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะดังกล่าว ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะฯ รวมถึงได้เข้าพบ อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังได้เข้าพบผู้บริหารของคณะวิชาต่างๆ อาทิ เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ หอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ด้วย

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์