ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

นักศึกษาทุน Lao-Luxembourg เข้าพบคารวะคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 คณะนักศึกษาทุน Lao-Luxembourg จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) จำนวน 6 คน ได้เข้าพบคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์เบญจา มุกตะพันธุ์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) และนางสาวจิดาภา พลางวัน หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมด้วย ในการเข้าพบดังกล่าวท่านคณบดีได้ให้ข้อเสนอแนะในการศึกษาและสอบถามถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์