ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

งานวิจัยสู่บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อสุขอนามัยประชาชน

      วันที่ 3 กันยายน 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยและการบริการวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง “Collaborative research on improvement of water supply in rural communities of  northeast Thailand” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ำสะอาด และการผลิตน้ำประปา โดยคำนึงถึงประโยชน์และสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ

      ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย Professor Yoshinobu Ishibashi, อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ, ผอ.มงคล ธนะนาวานุกุล ผอ.ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10, สถาบันเครือข่ายความร่วมมือ อ.ดร.จุทามาส แก้วสุข คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, นางสาสุจิรา ประสารพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และ นางสาวนิภาพร มหาแสน นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น

     

ภาพ/ข่าวโดย : อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ