ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ร่วมงานบริการวิชาการรับเชิญเป็นกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ISBM-11 ณ เมือง Leuven ประเทศ Belgium

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มข. ได้รับเชิญเป็นกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ISBM-11 จัดโดยคณะกรรมการวิชาการ ICOH-Occupational Toxicology และนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมือง Leuven ประเทศ Belgium

      ในระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 สิงหาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรปริญญาโท วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเชิญให้ไปร่วมจัดงานประชุมวิชาการ “11th International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health (ISBM-11) ณ เมืองลูเวน (Leuven) ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) ในฐานะของกรรมการวิชาการด้านพิษวิทยาอาชีวอนามัยของสมาพันธ์อาชีวอนามัยนานาชาติ (International Commission of Occupation Health- Scientific Committee on Occupational Toxicology-ICOH SC OT) วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมนี้เพื่อความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่ายกรรมการพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากประเทศสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้ การค้นพบวิทยาการใหม่จากผลงานวิจัยและอภิปรายด้านดัชนีตัวชี้วัดการสัมผัสสารเคมีอันตรายของพนักงานจากการทำงานทั้งส่วนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และจากสิ่งแวดล้อม โดยกรรมการวิชาการพิษวิทยาอาชีวอนามัย ICOH–SCOT ซึ่งมี Ms. Kate Jones เป็นประธานกรรมการ ICOH-SCOT จัดงานขึ้นด้วยความร่วมมือกับกรรมการวิชาการทีม ICOH-Toxic of Heavy Metal และ ICOH-Rural Health โดยปีนี้เจ้าภาพหลักคือ Katholieke University of Leuven, Belgium ที่มี Dr. Radu Duca หนึ่งในกรรมการ ICOH-SCOT เป็นเจ้าภาพหลักในการประชุมครั้งนี้ ด้วยทำให้มีผู้ร่วมงาน การบรรยายจาก keynote และนำเสนอผลงานวิจัย กว่า 400 เรื่องด้านพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

      ในครั้งนี้ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้นำทีมอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร คือ ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สม.วิทยาการระบาด นักศึกษาในหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวกชกร อึ่งชื่น และนางสาวอุมากร ธงสันเทียะ ภายใต้โครงการวิจัยการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังการสัมผัสสารเคมีจากการทำงานทั้งสารเคมีทางการเกษตรและสารไอระเหยง่ายกลุ่มบีเทค ไปร่วมนำเสนอทั้งรูปแบบวาจา (oral presentation) และโปสเตอร์ (poster presentation)

ภาพและข่าว: เว็บเพจหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
Link: https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/posts/