ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ร่วมงานบริการวิชาการรับเชิญจัดประชุมสัมมนา Symposium ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มข. ได้รับเชิญจัดประชุมสัมมนา Symposium ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ - Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders  ณ เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี

      ในระหว่างวันที่ 2 ถึง 5 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้รับเชิญให้จัดประชุมสัมมนา (Symposium) ในหัวข้อ Methods for health risk assessment and risk factors identification of occupational back pain ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “10th International Scientific Conference on the Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders (PREMUS-2019)ณ เมืองโบโลญญา (Bologna) ประเทศอิตาลี (Italy) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการวิชาการสมาพันธ์อาชีวอนามัยนานาชาติด้านโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงาน (International Commission of Occupation Healthof Scientific Committee on Musculoskeletal Disorders (ICOH-SC MSD) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้กับผู้ที่สนใจทั้งแพทย์ พยาบาล นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มาเก็บเครดิต จำนวนชั่วโมงประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากการเข้าประชุมวิชาการครั้งนี้ และเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อภิปรายร่วมกันระหว่างคณะกรรมการวิชาการของสมาพันธ์อาชีวอนามัยนานาชาติด้านการป้องกันโรคจากการทำงานกลุ่มอาการ MSDs ซึ่งการประชุมนี้มีขึ้นทุก3 ปีต่อครั้ง หมุนเวียนตามประเทศสมาชิกที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน

      ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้นำทีมอาจารย์และนักศึกษาภายใต้โครงการวิจัยด้านเออร์โกโนมิกส์ ไปจัด symposium ประกอบด้วย ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ, นางสาววรวรรณ ภูชาดา และ นางสาวณฤดี พลูเกษม นำเสนอผลงานด้านการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพต่อการสัมผัสปัจจัยทางการยศาสตร์ภายใต้โปรแกรมการเฝ้าระวังโรคปวดหลังจากการทำงานที่ได้รับการจดสิขสิทธิ์โปรแกรมแล้วโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการพัฒนามาต่อเนื่องควบคู่กับบริการวิชาการด้านการประเมินความเสี่ยงและการเฝ้าระวังโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพและข่าว: เว็บเพจหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
Link: https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/posts/