ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

การประชุมหารือการฝึกภาคสนามนักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2562 (รายวิชา 510011 การปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง ประธานกรรมการฝึกภาคสนามนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2562 (รายวิชา 510 011 การปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน) และ อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ได้ประชุมหารือ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง นำโดย นายชูเกียรติ ลี้ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง นายดำริ ลักษิตานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางประภาพร จันทะวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. รุ่นที่ 16) ผู้แทนจากโรงพยาบาลเขาสวนกวาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง ในการบูรณาการการฝึกภาคสนามร่วมกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับเครือข่ายศิษย์เก่าของคณะฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ผลจากการหารือเบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน และกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาพประกอบข่าว

      

ข่าวโดย : อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ