ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

หน่วยวิจัยบริการวิชาการ งานยุทธศาสตร์ นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับชุมชนเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับงานบริการวิชาการและวิจัย

วันที่ 27 พ.ย. 2562 หน่วยวิจัยบริการวิชาการ งานยุทธศาสตร์ โดย ดร.รัฐพล ไกรกลาง ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฎิ นางกรุณา โสฬสจินดา นางอรวรรณ ดีสุรกุล และคณะกรรมการฯ นำนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับบริการวิชาการ วิจัย วัตถุประสงค์เพื่อให้ค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์ชุมชนการวางแผนและแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 5 ฐานคือฐานการเรียนรู้ฟันสวย เล็บใส ใส่ใจสุขภาพ ฐานการเรียนรู้วัยรุ่นรู้เยอะไม่ติดโรค ฐานการเรียนรู้ก้มๆ เงยๆ เปลี่ยนวิถีที่เคยให้เหมาะสม ฐานการเรียนรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตพิชิตความดันโลหิตสูง และฐานการเรียนรู้โครงการการป้องกันอันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้บริหารอำเภอภูเวียง ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ นายอำเภอ ประจักษ์ ไชยกิจ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน สาธารณสุขอำเภอภูเวียง นายไพฑูรย์ มั่นงคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู นายสุรินทร์ หล้าแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง นางจุไรรัตน์ สาวิกันย์ กำนันตำบลทุ่งชมพู นายสุรเดช เขียวหนูร่วมเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนักศึกษา คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งนำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร
ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุลในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีชาวบ้าน ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน และ อสม. ร่วมกิจกรรมมากกว่า 250 คน

ข่าวโดย : นางกรุณา โสฬสจินดา

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ