ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

อาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่นเยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 Professor Shinji Nakahara จาก School of Innovation Health, Kanagawa University of Human Services ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าพบคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ หารือการทำวิจัยเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขับขี่มอเตอร์ไซด์ รวมถึงได้เข้าศึกษาดูงานการให้บริการรถ Shuttle Bus ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

ภาพ/ข่าว โดย : ผุสดี ไกยวงษ์