ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ประชุมจัดทำแผนเพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ นำโดย ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ พร้อมทีมอาจารย์จัดประชุมร่วมหารือวางแผนดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ โดยได้รับเชิญ ดร.วาสนา สอนเพ็ง จากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี ร่วมหารือให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการวางแผนดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ต่อไป

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข./ ผู้โพสต์ : Naowarat Tungsrithong
รายงานข่าว
: วัชระ วินากร