ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ผศ.ดร.พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ ออกบริการวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจังหวัดอุดรธานีบูรณาการแผนลดก๊าซเรือนกระจก

ผศ.ดร.พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ (ศูนย์ฝึกอบรม วิจัย และการประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม: EARTH) อาจารย์)ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าโครงการ "การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี" ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา “โหนกระแสสิ่งแวดล้อม ลดโลกเดือด” ในประเด็นแผนลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดอุดรธานีและแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มปฏิบัติการบูรณาการแผนลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดอุดรธานี

จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ ต.บ้านเหลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี ผู้เข้าร่วมการประชุม คือ หน่วยงานราชการ และองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่แผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดอุดรธานี และแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

ข่าวโดย : กรุณา โสฬสจินดา
รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ