ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ จาก Denmark

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง คณะกรรมการวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Risk Assessment : the new advance and publishable research topics” เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr.Herman Nybro Autrup  อาจารย์ประจำ School of Public Health, University of Aarhus ประเทศ Denmark เป็นวิทยากร  การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน 

ข่าว : อรวรรณ ดีสุรกุล

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ