ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

มข. รุดหน้า แก้ปัญหามะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งและใช้งานระบบ CASCAP Tool นวัตกรรมเพื่อชาวอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี

ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทางสุขภาพ เรียกว่า CASCAP Tools (CASCAP: Cholangiocarcinoma screening and care program) โดยมุ่งให้ได้ทั้งข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์ และได้ระบบที่สามารถเชื่อมโยงกับการทำงานตามปกติของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ง่าย และเกิดประโยชน์ทั้งด้านการวิจัย และการดำเนินงานประจำ รวมทั้งการจัดการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน บังเกิดประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหามะเร็งท่อน้ำดีในคนอีสานต่อไปในระยะยาว มอบเป็นนวัตกรรมสำหรับชาวอีสาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมี ผศ.นพ.ณรงค์ขันตีแก้ว ภาควิชาศัลยกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นหัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวถึงที่มาของโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม
 
รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้ดำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ กล่าวว่า “CASCAP Tools ได้รับการพัฒนาเสร็จสิ้นเป็น Version ที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดให้มีการติดตั้งและใช้งานระบบ CASCAP ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งมอบ CASCAP Tools ให้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี แก่หน่วยบริการสาธารณสุข และเพื่อฝึกปฏิบัติใช้งานระบบดังกล่าว”
 
การอบรมในครั้งนี้ จัดเป็น 3 รุ่น  จาก 13 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบด้วย 33 โรงพยาบาล 13 หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และ 222 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 262 คน สำหรับรุ่นที่หนึ่งคือวันที่ 6 มกราคม 2557 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 153 คน สำหรับรุ่นที่สองคือวันที่ 7 มกราคม 2557 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์และพยาบาล ผู้รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 74 คน และรุ่นที่สามคือวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์และพยาบาล ผู้รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากโรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 35 คน ทั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากโครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และบริหารจัดการผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 โรคมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความชุกสูงมากที่สุดในประเทศ และมีแนวโน้มสูงขึ้น กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยในระยะสุดท้าย ยังผลให้มีอัตรารอดชีพต่ำมาก โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และบริหารจัดการผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้รับการพัฒนาขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้เป็นหนึ่งโครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และดำเนินการภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้นและให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันในรูปเครือข่าย และบูรณการกับภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขอย่างแนบแน่น โดยดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสานต่องานอย่างยั่งยืนสืบไป 
 
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: ปิยพล จันทรา

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ